فایل های دسته بندی معدن - صفحه 5

سنگ هاس متورم شونده: تعریف و اندازه گیری

مكانيزم تورمبنابر تعريف ارائه شده توسط انجمن بين المللي مكانيك سنگ در سال 1983 ، مكانيزم تورم تركيبي از واكنش هاي فيزيكيشيميايي شامل آزاد شدن تنش و آب است. معمولاً واكنش فيزيكي شيميايي با آب قسمت عمده است اما اين واكنش تنهاهمزمان و يا پس از آزاد شدن ...

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حفر، کنترل و نگهداري تونلها در زمینهاي آماسی و مچاله شونده

سمینار براي دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی معدن-استخراج

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تونلسازی در زمین های مچاله شونده

مقاله ششمین کنفرانس تونل

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی