پایان نامه ارشد تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی

فصل اول:کلیات پژوهش 1-1-مقدمه........................................................................................ 4 1-2-بیان مساله................................................................................... 6 1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش......

دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت

تعداد مشاهده: 1232 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 286

حجم فایل:1,122 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 15,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
  • فصل اول:کلیات پژوهش 1-1-مقدمه........................................................................................ 4 1-2-بیان مساله................................................................................... 6 1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش............................................................... 10 1-4-اهداف پژوهش................................................................................. 14 1-5-متغیرهای پژوهش............................................................................ 14 1-6-فرضیه های پژوهش.......................................................................... 15 1-7-روش پژوهش............................................................................... 15 1-8-روش نمونه گیری.......................................................................... 16 1-9-روش گردآوری اطلاعات................................................................. 16 1-10-روش تجزیه و تحلیل داده ها............................................................. 16 1-11-جامعه آماری.............................................................................. 16 1-12-قلمرو پژوهش............................................................................. 18 1-12-1-قلمرو موضوعی........................................................................ 18 1-12-2-قلمرو مکانی............................................................................. 18 1-12-3-قلمرو زمانی............................................................................ 18 1-13-تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی................................................... 18 1-13-1-هوش........................................................................................ 18 1-13-2-عاطفه.................................................................................... 18 1-13-3-هوش عاطفی............................................................................ 19 1-13-4-خودآگاهی.................................................................................. 19 1-13-5-خودتنظیمی(خودمدیریتی) ............................................................ 19 1-13-6-خودانگیزی............................................................................. 19 1-13-7-آگاهی اجتماعی(همدلی) ............................................................. 19 1-13-8-مهارتهای اجتماعی.................................................................... 19 1-13-9-عملکرد.................................................................................. 20 1-13-10-توانایی..................................................................................... 20 1-13-11-وضوح(درک) ....................................................................... 20 1-13-12-کمک(حمایت سازمانی) ........................................................... 20 1-13-13-انگیزه(تمایل) ........................................................................ 21 1-13-14-ارزیابی(آموزش و بازخورد عملکرد) ........................................... 21 1-13-15-اعتبار(اعمال معتبر و حقوق پرسنل) ........................................... 21 1-13-16-محیط(تناسب محیطی) ............................................................ 21 فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهش 2-1-مقدمه......................................................................................... 23 هوش عاطفی 2-1-1-مقدمه...................................................................................... 25 2-1-2-تعاریف هوش............................................................................ 26 2-1-3-هوش...................................................................................... 26 2-1-4-تعریف هوش.................................................................................. 26 2-1-5-انواع هوش............................................................................... 27 2-1-6-عاطفه.................................................................................... 33 2-1-7-هیجان.................................................................................... 34 2-1-8-مولفه های هیجان....................................................................... 35 2-1-9-ویژگی های هیجان...................................................................... 35 2-1-10-طبقه بندی هیجانها..................................................................... 36 2-1-11-فواید هیجان.............................................................................. 36 2-1-12-زیان های هیجان........................................................................... 37 2-1-13-سرچشمه هیجانها...................................................................... 38 2-1-14-چگونگی شکل گیری هیجانها....................................................... 38 2-1-15-علت اهمیت هیجانها در محیط کار................................................. 38 2-1-16-مفهوم هوش هیجانی.................................................................... 39 2-1-17-مفهوم شناسی هوش هیجانی......................................................... 40 2-1-18-هوش هیجانی و هوش شناختی...................................................... 42 2-1-19-تعریف هوش هیجانی................................................................. 45 2-1-20-سیر تکوین و تاریخچه هوش هیجانی................................................ 46 2-1-21-دیدگاه های صاحبنظران در مفهوم هوش هیجانی................................. 51 2-1-21-1-دیدگاه گاردنر در هوش شناختی و غیر شناختی............................... 51 2-1-21-2-دیدگاه کوپر در هوش هیجانی.................................................... 53 2-1-21-3-دیدگاه مایر و سالووی در هوش هیجانی......................................... 54 2-1-21-4-دیدگاه گلمن در هوش هیجانی...................................................... 58 2-1-21-5-دیدگاه بار-آن در هوش هیجانی.................................................. 69 2-1-22-چارچوب چهار وجهی استنتاجی هوش هیجانی................................... 71 2-1-23-هوش هیجانی و هوش شناختی در محیط سازمان................................. 74 2-1-24-هوش هیجانی و ارتقا کیفیت سازمان.............................................. 76 2-1-25-هوش هیجانی در محیط کار............................................................. 76 2-1-26-چه کسانی به هوش هیجانی نیاز دارند؟............................................ 77 2-1-27-ضرورت توجه به رشد هوش هیجانی کارکنان.................................... 87 2-1-28-گروه کار و هوش هیجانی........................................................... 88 2-1-29-ارتقا هوش هیجانی در گروه کار........................................................ 89 2-1-30-تنظیم هیجانهای کارکنان در گروه کار............................................. 92 2-1-31-هوش هیجانی و مزیت رقابتی....................................................... 93 2-1-32-نقش هوش هیجانی در گزینش و بالندگی شغلی نیروی انسانی................. 97 2-1-33-مدل سازی تاثیر هوش هیجانی بر موفقیت کار................................... 100 2-1-34-هوش هیجانی کارکنان و رضایت مشتریان........................................ 102 2-1-35-هوش هیجانی کارکنان و اثربخشی سازمان....................................... 104 2-1-36-هوش هیجانی ، ارتقا یادگیری و تحول سازمانی................................. 108 2-1-37-اکتساب و بهبود هوش هیجانی...................................................... 111 2-1-37-1-دیدگاه مایر و سالووی............................................................... 111 2-1-37-2-دیدگاه گلمن-امرلینگ.............................................................. 112 2-1-38-چطور می توان هوش هیجانی را بهبود بخشید؟...................................... 113 2-1-39-مفاهیم مشخص در آموزش هوش هیجانی........................................... 114 2-1-40-فرآیند آموزش هوش هیجانی......................................................... 115 2-1-41-ملاحظاتی در برنامه های آموزش هوش هیجانی................................. 116 2-1-42-نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و تقویت هوش هیجانی......... 117 2-1-43-مراحل آموزش هوش هیجانی....................................................... 118 عملکرد کارکنان 2-2-1-مقدمه........................................................................................... 122 2-2-2-تعاریف عملکرد............................................................................ 124 2-2-3-عوامل موثر در بهبود عملکرد........................................................ 125 2-2-4-عوامل یا متغیرهای موثر بر عملکرد................................................... 126 2-2-5-عوامل موثر بر عملکرد فردی.......................................................... 128 2-2-5-1-توانایی................................................................................. 128 2-2-5-2-شخصیت............................................................................... 130 2-2-5-2-1-عوامل تعیین کننده شخصیت....................................................... 130 2-2-5-3-یادگیری................................................................................ 131 2-2-5-4-ادراک..................................................................................... 131 2-2-5-5-انگیزش................................................................................ 132 2-2-5-6-استرس(فشار روانی) ............................................................... 133 2-2-6-مدیریت عملکرد............................................................................ 135 2-2-7-مفهوم و مولفه های مدیریت عملکرد.................................................... 136 2-2-7-1-مدیریت عملکرد به عنوان یک سیستم تجاری................................... 138 2-2-7-2-مدیریت عملکرد به عنوان یک فرهنگ و سبک رهبری...................... 138 2-2-7-3-مدیریت عملکرد به عنوان بخشی از پیمان روان شناختی...................... 139 2-2-7-4-مدیریت عملکرد به عنوان بازخورد شخصی و فرآیند یادگیری............... 139 2-2-8-فرآیند مدیریت عملکرد................................................................. 139 2-2-9-اساس مدیریت مبتنی بر عملکرد...................................................... 141 2-2-10-تفاوت بین مدیریت مبتنی بر عملکرد و سنجش عملکرد........................... 142 2-2-11-فواید مدیریت مبتنی بر عملکرد.................................................... 142 2-2-12-تئوری تقویت عملکرد..................................................................... 144 2-2-13-رویکرد تغییر رفتار سازمانی...................................................... 144 2-2-14-ملاک اثربخشی تغییر رفتار سازمانی............................................. 146 2-2-15-استراتژی های مدیریت عملکرد................................................... 148 2-2-16-الگوهایی در مورد عملکرد منابع انسانی......................................... 149 2-2-16-1-الگوی هرسی و گلداسمیت...................................................... 149 2-2-16-2-الگوی موری اینسورث و نیویل اسمیت...................................... 149 2-2-16-3-الگوی مدل امتیازات متوازن................................................... 149 2-2-16-4-الگوی لینچ و گراس............................................................. 149 2-2-17-سابقه مدل ACHIEVE........................................................... 150 2-2-18-استفاده از مدل ACHIEVE...................................................... 151 رابطه هوش عاطفی و عملکرد 2-3-1-مقدمه................................................................................... 156 2-3-2-ارتباط ابعاد هوش عاطفی با عملکرد.............................................. 156 2-3-3-چارچوب نظری پژوهش............................................................ 159 2-3-4-مدل تحلیلی پژوهش................................................................. 160 پژوهش های انجام شده در ایران و جهان 2-4-1-مقدمه.................................................................................. 162 2-4-2-پژوهش های انجام شده در جهان.................................................. 162 2-4-3-پژوهش های انجام شده در ایران.................................................. 167 فصل سوم:روش شناسی پژوهش 3-1-مقدمه.................................................................................... 175 3-2-روش پژوهش.......................................................................... 175 3-3-جامعه آماری........................................................................... 176 3-4-نمونه آماری............................................................................... 178 3-5-روش نمونه گیری و حجم نمونه....................................................... 178 3-6-روشها و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها........................................ 179 3-7-مشخصات پرسشنامه ها................................................................ 179 3-7-1-سنجش شاخص هوش عاطفی....................................................... 180 3-7-2-سنجش شاخص عملکرد............................................................. 181 3-8-پایایی و روایی پرسشنامه.............................................................. 182 3-8-1-پایایی یا قابلیت اعتماد............................................................... 182 3-8-2-روایی یا اعتبار....................................................................... 183 3-9-روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده ها............................................... 183 3-9-1-روشهای توصیفی..................................................................... 184 3-9-2-روشهای استنباطی.................................................................... 184 فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش 4-1-مقدمه...................................................................................... 186 4-2-بخش اول : آمار توصیفی.............................................................. 187 4-2-1-متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان........................................ 187 4-2-2-وضعیت متغیر مستقل............................................................... 190 4-2-3-وضعیت متغیر وابسته............................................................... 191 4-3-بخش دوم : آمار استنباطی.............................................................. 191 4-3-1-آزمون داده ها......................................................................... 192 4-3-2-بررسی رابطه عوامل مطرح شده.................................................. 193 4-4-تحلیل آماری فرضیه های پژوهش.................................................... 194 4-4-1-فرضیه اصلی.......................................................................... 194 4-4-2-فرضیه فرعی اول.......................................................................... 194 4-4-3-فرضیه فرعی دوم........................................................................ 195 4-4-4-فرضیه فرعی سوم....................................................................... 196 4-4-5-فرضیه فرعی چهارم.................................................................... 196 4-4-6-فرضیه فرعی پنجم...................................................................... 197 4-5-یافته های جانبی............................................................................. 198 4-5-1-آزمون فرضیه تفاوت هوش عاطفی زنان و مردان................................. 199 4-5-2-آزمون فرضیه تفاوت هوش عاطفی مجردین و متاهلین........................... 200 4-5-3-آزمون فرضیه تفاوت عملکرد زنان و مردان........................................ 201 4-5-4-آزمون فرضیه تفاوت عملکرد کارکنان رسمی و غیر رسمی..................... 202 4-5-5-آزمون فرضیه تفاوت عملکرد کارکنان با سطوح مختلف تحصیلی................ 203 فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها 5-1-مقدمه........................................................................................ 205 5-2-نتایج پژوهش............................................................................... 208 5-3-ارائه راهکارها و پیشنهادهایی بر اساس نتایج بدست آمده پژوهش................. 210 5-3-1-ارائه راهکارها در ارتباط با مولفه خودآگاهی(فرضیه فرعی اول).............. 211 5-3-2-ارائه راهکارها در ارتباط با مولفه خودتنظیمی(فرضیه فرعی دوم) ............ 213 5-3-3-ارائه راهکارها در ارتباط با مولفه خودانگیزی(فرضیه فرعی سوم) ........... 214 5-3-4-ارائه راهکارها در ارتباط با مولفه آگاهی اجتماعی(فرضیه فرعی چهارم).... 215 5-3-5-ارائه راهکارها در ارتباط با مولفه مهارتهای اجتماعی(فرضیه فرعی پنجم).. 216 5-4-چالشهای سازمان و نقش هوش هیجانی در رفع این چالشها......................... 218 5-5-پیشنهادهایی به پژوهشگران بعدی...................................................... 225 5-6-محدودیتهای پژوهش...................................................................... 226 پیوست ها،منابع و نام ها پیوست الف : پرسشنامه..................................................................... 228 پیوست ب : نتایج حاصل از نرم افزار تحلیل آماری.................................... 233 فهرست جدول ها جدول 1-1:تعداد کارمندان واحدها به تفکیک زن و مرد............................... 17 جدول 2-1:هوش هیجانی در زندگی روزمره............................................ 50 جدول 2-2:چارچوب منسجم شناخت مولفه های هوش هیجانی گلمن................. 74 جدول 2-3:مدیران عالی چه فعالیتهایی انجام می دهند؟................................. 85 جدول 2-4:مدیران میانی و سرپرستان چه فعالیتهایی انجام می دهند؟................ 86 جدول 2-5: کارکنان و کارمندان دفتری چه فعالیتهایی انجام می دهند؟............... 87 جدول 2-6:شایستگیهای هوش هیجانی به نقل از تیشلر و همکاران................... 101 جدول 3-1:توزیع جامعه آماری بر حسب جنسیت و نوع استخدام..................... 177 جدول 3-2:تناظر گویه های پرسشنامه هوش عاطفی.................................... 180 جدول 3-3:تناظر گویه های پرسشنامه عملکرد.......................................... 181 جدول 4-1:فراوانی و درصد جنسیت پاسخ دهندگان..................................... 187 جدول 4-2:فراوانی و درصد سن پاسخ دهندگان.......................................... 188 جدول 4-3:فراوانی و درصد سطح تحصیلات پاسخ دهندگان........................... 188 جدول 4-4:فراوانی و درصد سابقه خدمتی پاسخ دهندگان............................... 189 جدول 4-5:فراوانی و درصد وضعیت تاهل پاسخ دهندگان............................. 189 جدول 4-6:فراوانی و درصد وضعیت استخدامی پاسخ دهندگان....................... 190 4-7:معیارهای تمرکز و پراکندگی متغیرهای هوش عاطفی........................... 190 4-8:معیارهای تمرکز و پراکندگی متغیرهای عملکرد.................................. 191 4-9:آزمون نرمال / غیر نرمال بودن داده ها............................................. 192 4-10:آزمون معنی دار بودن رابطه هوش عاطفی و مولفه هایش با عملکرد.... 193 4-11:نمایش ضریب تعیین(R2) ........................................................ 198 4-12:جدول آمار توصیفی هوش عاطفی زنان و مردان.............................. 199 4-13:جدول آنالیز واریانس هوش عاطفی زنان و مردان............................. 199 4-14:جدول آمار توصیفی هوش عاطفی متاهلین و مجردین......................... 200 4-15:جدول آنالیز واریانس هوش عاطفی متاهلین و مجردین........................ 200 4-16:جدول آمار توصیفی عملکرد زنان و مردان..................................... 201 4-17:جدول آنالیز واریانس عملکرد زنان و مردان.................................... 201 4-18:جدول آمار توصیفی عملکرد کارکنان رسمی و غیر رسمی................... 202 4-19:جدول آنالیز واریانس عملکرد کارکنان رسمی و غیر رسمی.................. 202 4-20:جدول آمار توصیفی عملکرد کارکنان با سطوح مختلف تحصیلی............. 203 4-21:جدول آنالیز واریانس عملکر کارکنان با سطوح مختلف تحصیلی............. 203 5-1:نتایج آزمون فرضیه های پژوهش.................................................... 209 فهرست نمودارها نمودار 2-1:ابعاد هوش از دیدگاه گاردنر................................................. 52 نمودار 2-2:مدل چهارگانه هوش هیجانی از دید کوپر.................................. 53 نمودار 2-3:حیطه های سواد هیجانی به زعم سالووی................................... 55 نمودار 2-4:ابعاد هوش هیجانی در مدل مایر و سالووی................................ 58 نمودار 2-5:مولفه های هوش هیجانی از دیدگاه گلمن................................... 61 نمودار 2-6:مدل مفهوم شایستگیهای گلمن................................................ 69 نمودار 2-7:مولفه های هوش هیجانی به زعم بار-آن.................................... 71 نمودار 2-8:ابعاد هوش هیجانی در محیط کار............................................ 77 نمودار 2-9:ضرورت توجه به رشد هوش هیجانی کارکنان............................ 88 نمودار 2-10:فرآیند ارتباط هوش هیجانی با بالندگی شغلی................................ 99 نمودار 2-11:مدل رابطه هوش هیجانی و اثربخشی سازمان.............................. 108 نمودار 2-12:الگوی چهارمرحله ای تقویت سواد هیجانی شرایور........................... 115 نمودار2-13:مراحل آموزش هوش هیجانی ازدید چرنیس،گلمن،امرلینگ،کووان و آدلر 120 نمودار 2-14:عوامل موثر بر ادراک........................................................ 132 نمودار 2-15:ابعاد چهارگانه مدیریت عملکرد.............................................. 138 نمودار 2-16:مدل تحلیلی پژوهش............................................................ 160 نمودار 4-1:پراکندگی دو متغیر هوش عاطفی و عملکرد................................. 197 نمودار 5-1:مراحل آموزش هوش هیجانی از دید چرنیس،گلمن،امرلینگ،کووان و آدلر 224 منابع و مآخذ فهرست منابع فارسی........................................................................... 243 فهرست منابع غیر فارسی..................................................................... 249 فهرست نام ها مرجع نامه........................................................................................ 257 چکیده پایان نامه(انگلیسی)

    برچسب ها: هوش عاطفی عملکرد شغلی
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایلهای قابل دانلود، پروژه، مقاله، پایان نامه، گزارش کار و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.
ایمیل: info [at] stufile.ir
پیامک سایت: 500028356615
شرکت به پرداخت ملت درگاه پرداخت پارسیان

تمام حقوق سایت StuFile.ir محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی سایت